บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด

GCGO จริงใจ ให้คุณมากกว่า "การบริการ"

บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด
596/78 หมู่บ้าน อารียาทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-190-0822
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
gcgotravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เส้นทางสามเหลี่ยม นาคราช บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ เส้นทางสามเหลี่ยม นาคราช บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี 4 วัน 3 คืน
4,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

วัดเจติยาคีรีวิหาร – น้ำตกถ้ำพระ– วัดถ้ำชัยมงคล – ถ้ำนาคา – บึงโขงหลง – ศาลปู่อืลือนาคราช – วัดสว่างวารี
จุดชมวิวหินสามวาฬ – อุดรธานี – ป่าคำชะโนด

GCG-152-841

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต) – หนองคาย
 • 17.00

  คณะพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ณ จุดนัดพบ พร้อมมีบริการแจกเครื่องดื่มเย็นเพื่อให้ท่านรู้สึกสดชื่นก่อนออกเดินทาง

 • 18.00

  คณะพร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระดับมาตรฐานสากล มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อตลอดการเดินทาง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำแบบกล่อง

วันที่ 2 หนองคาย – บึงกาฬ – วัดเจติยาคีรีวิหาร – น้ำตกถ้ำพระ
 • 06.00

  คณะเดินทางถึง จังหวัดหนองคาย

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมอัศวรรณ คณะเดินทางสู่ ภูทอก (ภูเขาเดี่ยว) นำชมและถ่ายภาพ วัดเจติยาคีรีวิหาร ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อย นำชมและถ่ายภาพ น้ำตกถ้ำพระ นำคณะลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ก่อนเดินเท้าเข้าสู่บริเวณน้ำตกระยะทางประมาณ 300 เมตรท่านจะพบกับน้ำตกถ้ำพระ บริเวณน้ำตกจะมีสำนักสงฆ์ เงียบสงบและร่มรื่น บนลานหินด้านหลังจะมีหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้าง สามารถเล่นน้ำได้

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 บึงกาฬ – วัดถ้ำชัยมงคล – ถ้ำนาคา – บึงโขงหลง – ศาลปู่อืลือนาคราช – วัดสว่างวารี – ช้อปปิ้ง
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อย เตรียมสัมภาระที่จำเป็นและกล้องถ่ายภาพให้พร้อมก่อนออกเดินทาง คณะเดินทางสู่ วัดถ้ำชัยมงคล 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อย นำชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก จากนั้น คณะถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง คณะเดินทางสู่ วัดสว่างวารี  นำคณะกราบขอพรจาก พระพุทธนิมิตฤทธิ์ฤๅชา ที่เป็นที่เคารพของชาวบึงโขงหลง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น คณะเดินทางสู่ ถนนคนเดินจังหวัดบึงกาฬ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 4 บึงกาฬ – จุดชมวิวหินสามวาฬ – อุดรธานี – ป่าคำชะโนด – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
 • 05.00

  เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน พร้อมบริการปลุกท่านถึงห้องพัก เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์

 • 05.30

  คณะพร้อมออกเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ จากนั้น คณะเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี จากนั้น คณะเดินทางสู่ กำแพงภูสิงห์ นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จนได้เวลาอันสมควร คณะเดินทางกลับสู่ที่พัก

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อย คณะทำการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม คณะเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อย คณะเดินทางสู่ ป่าคำชะโนด คณะเดินทางสู่ ร้านของฝาก วีทีแหนมเนือง ร้านของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 • 14.00

  คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 • 23.00

  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานระดับสากล ไป – กลับ กรุงเทพ - หนองคาย - บึงกาฬ - อุดรธานี ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 400 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 4. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 6. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 7. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ