บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด

GCGO จริงใจ ให้คุณมากกว่า "การบริการ"

บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด
596/78 หมู่บ้าน อารียาทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-190-0822
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
gcgotravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ อ่างทอง นครสวรรค์ ชัยนาท 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ อ่างทอง นครสวรรค์ ชัยนาท 2 วัน 1 คืน
1,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • วัดสังกระต่าย
 • ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง
 • ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์
 • เจ้าแม่ทับทิม
 • พาสาน
 • สักการะสังขารหลวงปู่จ้อย
 • บ้านหุ่นเหล็ก
GCG-178-669

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อ่างทอง-วัดสังกระต่าย-นครสวรรค์-ตลาดเก้าร้อยปีชุมแสง-ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-ศาลเจ้าแม่ทับทิม-พาสาน
 • 06.00

  ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • 06.30

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความสะดวกระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค(กล่อง)  พร้อมเครื่องดื่มร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทางและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนรถ

 • 08.30

  เดินทางถึง วัดสังกระต่าย สถานที่เที่ยว Unseen แห่งใหม่ของอ่างทอง ชมโบสถ์ร้างโบราณ อายุกว่า 400 ปี ที่ถูกต้นโพธิ์ล้อมรอบผนังทั้ง 4 ด้าน

 • 10.30

  เตินทางถึง ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำใกล้สถานีรถไฟชุมแสง อิสระให้ท่านได้สัมผัสอาคารบ้านเรือนโบราณอายุกว่า 100 ปี ถ่ายรูป เซลฟี่ เช็ค และชิมอาหารอร่อยๆ ที่หลากหลายร้าน อาทิ ราดหน้านายโก๊ะ หมูย่างเจ๊บ๊วย ก๋วยจั๊บโบราณ เป็นต้น

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร...

 • บ่าย

  หลังอาหารออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-ศาลเจ้าแม่ทับทิม เซี่ยวกาง เทพารักษ์ที่เฝ้าประตู ด้านในของศาลเจ้าทาด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นที่ประดิษฐานเทพยดาฟ้าดิน เจ้าพ่อเทพารักษ์ (บุ้นเถ่ากง) เจ้าแม่ทับทิม เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่สวรรค์ และเจ้าพ่อสามตา จากนั้นเดินทางสู่ พาสาน สัญลักษณ์ต้นแม่น้าเจ้าพระยาด้วยรูปแบบสถาปนิกอันงดงาม ณ จุดบรรจบแม่น้าปิง กับแม่น้าน่าน ชมความงดงามของแม่น้าสองสี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร... หลังอาหารสมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับที่พักอิสระกับการพักผ่อน       

วันที่ 2 นครสวรรค์ – วัดศรีอุทุมพร-ชัยนาท –วิหารน้อย-สิงห์บุรี-ร้านเกษราเบเกอร์รี่ –บ้านหุ่นเหล็ก-อ่างทอง – กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

 • 08.00

  นำท่านเยี่ยมชม วัดศรีอุทุมพร ชมความงามอลังการของสถาปัตยกรรม กุฎิเรือนไทย เป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ภายในเป็นที่ประดิษฐานร่างของหลวงพ่อจ้อยในโลงแก้ว บริเวณด้านข้างกุฎิเรือนไทย เป็นโบสถ์ 2 ชั้น ที่สวยงามไม่แพ้กัน ด้านหน้าทางเข้าชั้นล่าง สร้างเป็นหนุมานอมพลับพลา แล้วเดินทางสู่ จ.ชัยนาท นำชม วิหารน้อย วัดสรรพยาวัฒนาราม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพ ยื่นพระบาททั้งสองออกมาด้านนอก แล้วพาท่านเดินชม โรงพักเก่าสรรพยา

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันทานข้าวแกง ณ ร้านถนัดแดก เมืองสิงห์บุรีร้านดังในโซเชี่ยล แล้วยังได้แวะไหว้สักการะพระอินทร์อีกด้วย

 • บ่าย

  หลังอาหารเดินทางสู่ ร้านเกษราเบเกอร์รี่ ให้ท่านได้แวะกระจายรายได้ เลือกซื้อของฝากกลับไปฝากคนทางบ้าน อาทิ เค้กปลาช่อน ปลาช่อนแดดเดียว เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านหุ่นเหล็ก (ค่าเข้าชม 60 บาทไม่รวมในทัวร์) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหุ่นเหล็ก ตัวการ์ตูนฮีโร่ต่างๆ จนสมกควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง อิสระกับการพักผ่อนบนรถ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก กลับไปฝากคนทางบ้านและอิสระกับการพักผ่อนบนรถ

 • 18.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ด้วยรอยยิ้มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ ( ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 1 คืน)
 2. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 3. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ
 5. ไกด์ 1 ท่าน บริการตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันการเดินทาง
 1. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ
 2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ มัคคุเทศก์อาสา
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 5. ค่า Vat 7% (แจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถอย่างน้อยวันละ 50 บาทต่อท่าน
 • รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กำหนดการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลาสภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาสในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ