บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด

GCGO จริงใจ ให้คุณมากกว่า "การบริการ"

บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด
596/78 หมู่บ้าน อารียาทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-190-0822
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
gcgotravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เพชรบุรี หัวหิน ปราณบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เพชรบุรี หัวหิน ปราณบุรี 2 วัน 1 คืน
1,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • พระนครคีรี(เขาวัง)
 • พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
 • ไร่องุ่นมอนซูนแวลลีย์วินยาร์ด
 • ถ้ำพระยานคร-ศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า
GCG-178-665

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เพชรบุรี –อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี-พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน- ปราณบุรี-ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ วินยาร์ด
 • 06.00

  ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ร่วมพิธีเปิดงานไทยช่วยไทย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • 06.30

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดประจวบคีรขันธุ์ เพื่อความสะดวกระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค(กล่อง)พร้อมเครื่องดื่มร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทางและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนรถ

 • 08.00

  เดินทางถึง จ.เพชรบุรี นำท่านขึ้นรถลาง ไต่ระดับขึ้นสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (ค่าเข้าชม+รถรางรวม 60 บาทไม่รวมในทัวร์) พระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จากนั้นเดินทางสู่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ค่าเข้าชม 30 บาทไม่รวมในทัวร์) เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว นำชมความงามแห่งสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งใหญ่ 3 องค์ พระที่นั่งสมุทรพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร... 

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ วินยาร์ด หรือ หัวหินฮิลส์วินยาร์ด (Hua Hin Hills Vineyard) ไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลระดับโลก ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“มอนซูน แวลลีย์ วินยาร์ด”เป็นแหล่งผลิตไวน์ไทยชั้นนำคุณภาพเลิศอันโด่งดังของบริษัทสยามไวเนอรี่แล้ว ยังถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • 18.00

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร...  หลังอาหารสมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับที่พักอิสระกับการพักผ่อน       

วันที่ 2 ปราณบุรี –หาดบางปู- ถ้ำพระยานคร-ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า -หัวหิน – กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

 • 09.00

  หลังอาหารเช้าฟิตร่างกายให้พร้อมออกเดินทางสู่ หาดบางปู เปลี่ยนภาหนะลงเรือเดินทางสู่ ถ้ำพระยานคร ชม พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ (ค่าเข้าชมอุทยานฯ 40 บาทไม่รวมในทัวร์ อายุ 60ปี เข้าฟรี) เป็นพลับพลาแบบจตุรมุข ในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ส่องลอดผ่านจากปล่องของถ้ำลงมากระทบกับพระที่นั่งแห่งนี้ เป็นภาพที่เห็นแล้วดั่งต้องมนต์สะกด พระที่นั่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2433

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  หลังอาหารเดินทางสู่ เขาเต่า นำชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อันเนื่องมาจาก พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมโรงทอผ้าต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยตามพระราชดำริ” เขาเต่า อ.หัวหิน โดยการใช้กี่กระตุก เดิมชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายที่นี่คือ ผ้าขาวม้า 9 เส้น,ผ้าฝ้ายลายดอกเกตุ,ผ้าฝ้ายลายเต่าและอีกหลายลายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ ผ้าฝ้าย 100 % ไม่เจือสารเคมี ผ่านกรรมวิธีเฉพาะของที่นี่เพียงแห่งเดียว

 • 18.30

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ด้วยรอยยิ้มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 1 คืน
 3. ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 4. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 5. ไกด์ 1 ท่าน บริการตลอดการเดินทาง / ค่าประกันการเดินทาง
 1. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ
 2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ มัคคุเทศก์อาสา
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 5. ค่า Vat 7% (แจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถอย่างน้อยวันละ 50 บาทต่อท่าน
 • รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กำหนดการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลาสภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาสในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ