บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด

GCGO จริงใจ ให้คุณมากกว่า "การบริการ"

บริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด
596/78 หมู่บ้าน อารียาทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-190-0822
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
gcgotravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปีนัง หาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปีนัง หาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
10,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

หาดใหญ่ – ปีนัง เมืองมรดกโลก – วัดเขาเต่า – วัดไชยมังคลาราม – วัดพม่าธรรมมิการาม – ร้าน OTOP
ศูนย์อาหาร NORTHAM BEACH CAFE สตรีทอาร์ต – ป้อมปืน – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง
อุโมงค์เบตง - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – วัดพุทธาธิวาส – หาดใหญ่(ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง)

GCG-148-637

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – หาดใหญ่
 • 14.00

  พร้อมกันที่ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟหัวลำโพงเจ้าหน้าที่บริษัทรอต้อนรับเตรียมความพร้อมสู่ขบวนรถไฟ          ขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31  ชั้นสองตู้นอนปรับอากาศ

 • 14.45

  รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ระหว่างทางเชิญท่านเลือกซื้อเลือกทานอาหารขึ้นชื่อตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่สถานีราชบุรี หรือ ข้าวต้มกุ้ง     กระเพาะปลา ที่สถานีหัวหิน หรืออาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดจากตู้เสบียง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

 • ช่วงค่ำ

  พนักงานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ให้ท่านได้พักผ่อนนอนหลับแสนสบาย  ราตรีสวัสดิ์..............
  *** กรณีต้องการตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 1 เตียงล่างเพิ่ม 750 บาท เตียงบนเพิ่ม 600 บาท ***

วันที่ 2 หาดใหญ่ – ปีนัง เมืองมรดกโลก – วัดเขาเต่า – วัดไชยมังคลาราม – วัดพม่าธรรมมิการาม – ร้าน OTOP - ศูนย์อาหาร NORTHAM BEACH CAFE
 • 07.00

  รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ จากนั้นนำสัมภาระขึ้นรถตู้/บัสปรับอากาศ

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวีแอล หาดใหญ่
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ด่านสะเดา เพื่อนำท่านผ่านแดน ตรวจเช็คหนังเดินทางเพื่อเดินทางเข้าสู่
  ประเทศ มาเลเซีย โดยใช้เส้นทางผ่านเมืองเก่าไทรบุรีของไทยเรา หรือปัจจุบันคือรัฐเคดาห์ เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของ
  มาเลเซียระหว่างทางให้ท่านพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งนาอันเขียวขจี และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมลายูสองข้างทางตามอัธยาศัย

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านข้ามสะพานปีนัง ซึ่งมีความยาว 13.5 กม. ข้ามทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่สู่เกาะปีนัง ถึงเกาะปีนังผ่านชมอาคารบ้านเรือนชาวปีนัง  เที่ยวชม วัดเขาเต่า ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชมเจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5  เคยเสด็จประพาส จากนั้นเที่ยวชม วัดไชยมังคราราม  วัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปีนัง 
  ชม วัดพม่าธรรมมิการาม เลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังของปีนัง ณ ร้านสินค้า OTOP 
  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

วันที่ 3 ปีนัง – สตรีทอาร์ต – ป้อมปืน – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง – อุโมงค์เบตง
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นำท่านสู่ย่านเก่าแก่ของปีนัง เที่ยวชม PENANG STREET ART ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคาร
  ชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปินชื่อดัง จากนั้นนำท่านชม ป้อมปืนควอโนริส
  ได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางสู่ เบตง เมืองแห่งขุนเขาและสายหมอก

   

 • 12.00

  เดินทางถึงด่านเบตง ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเบตง ดินแดนที่มีคำขวัญว่า “เมืองในหมอก           ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”

 • 13.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร หรือ อุโมงค์เบตง เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลาย (จคม.) สร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง เมื่อพ.ศ. 2519 เพื่อใช้เป็นฐานหลบซ่อนตัวจากการโจมตีทางอากาศ และเป็นแหล่งสะสมเสบียงของกลุ่ม ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบ นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง สถานที่ที่นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองเบตงเป็นอย่างยิ่ง สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2549 

 • ....

  นำท่านชมและถ่ายรูปสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบตง
  *หอนาฬิกาเมืองเบตง สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน
  *ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467
  *อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  อุโมงค์รถยนต์ลอด ภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย 

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารต้าเหยิน 

วันที่ 4 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – วัดพุทธาธิวาส – หาดใหญ่(ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง) – กรุงเทพฯ
 • 04.00

  นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านธารมะลิ ตำบลอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีความสูง 2,038 ฟุตจากระดับน้ำทะเล เพื่อรอชมความงดงามของ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่ได้ชื่อว่าเป็น ทะเลหมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้ ที่บริเวณยอดเขากุนุงซิลิปัต ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์ในการชมทะเลหมอกแห่งนี้ เพราะสามารถมองเห็นหมอกที่จับตัวกันเป็นชั้นหนา เต็มผืนฟ้า ล่องลอยอยู่ตรงหน้าของท่านมองดูคล้ายผืนน้ำทะเลที่งดงามยามแสงแรกของวันโผล่พ้นขอบฟ้า ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวอำเภอเมืองเบตง

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เที่ยวชม วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่น        มองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมากโดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ     
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • 13.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ทั้งของกิน ของใช้ที่ ตลาดกิมหยง ตลาดขาย สินค้าที่โด่งดังของอำเภอหาดใหญ่ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

   

 • 17.30

  ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินหาดใหญ่ เตรียมเดินทางสู่กรุงเทพ

 • 19.40

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย หรือโลว์คอสระดับเดียวกัน

 • 21.05

  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หากท่านมีความประสงค์ใช้เตียงล่างเพิ่มท่านละ 150 บาท)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารรวม 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้**  

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)

            เบี้ยประกันเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)

 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 • ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 10 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • ค่ารถไฟเตียงล่างเพิ่ม 150 บาท
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิป ท่านละ 600 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 18 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 6. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ